ALGEMENE VOORWAARDEN PODOPRAKTIJK BOSSCHENHOOFD

1

 

TOEPASSELIJKHEID

     
    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.

2

 

BETALING

     
2.1   Voor de door Podopraktijk Bosschenhoofd verrichte diensten en geleverde artikelen, is de
cliënt het bij Podopraktijk Bosschenhoofd gangbare tarief verschuldigd.
2.2   Betaling dient contant of met pin te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien
afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Podopraktijk Bosschenhoofd voldoen.
2.3   Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt
is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van
1% (zegge één procent) per maand.
2.4   Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de
leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5   Alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – verband houdende met het niet
of niet tijdig betalen door de afnemer of verband houdende met een andere toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor
rekening van de cliënt. Voor incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief
van 15% (zegge vijftien procent) (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag, met een
minimum van € 100,00.

3

 

RECLAMES

     
    Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertonen, dient de cliënt dit binnen
30 dagen na aflevering schriftelijk aan Podopraktijk Bosschenhoofd te melden; bij het in
gebreke blijven met betrekking tot deze termijn, is geen reclame meer mogelijk.

4

 

AANSPRAKELIJKHEID

     
4.1   Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of schade die het rechtstreekse
gevolg is van schuld van Podopraktijk Bosschenhoofd, is Podopraktijk Bosschenhoofd
slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel – gezien de in de
branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag
van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die
verzekering.
4.2   Podopraktijk Bosschenhoofd is aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet van
Podopraktijk Bosschenhoofd of haar leidinggevende medewerkers.
4.3   De door Podopraktijk Bosschenhoofd te vergoeden schade zal worden gematigd indien de
door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4   De cliënt zal Podopraktijk Bosschenhoofd vrijwaren van mogelijke aanspraken van
derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan
Podopraktijk Bosschenhoofd op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de
cliënt niet aansprakelijk zou zijn.
     


DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN